Trains from

Rathmore (Irish Rail) to Alton

 1. Rathmore (Irish Rail)
  20:02
  Rathmore (Irish Rail)
  20:38
  Mallow
  20:49
  Mallow
  22:57
  Dublin Heuston
  22:57
  Dublin Heuston
  02:15
  Dublin Port - Stena
  02:15
  Dublin Port - Stena
  05:45
  Holyhead
  06:55
  Holyhead
  Platform 1 estimated
  10:37
  London Euston
  10:37
  London Euston
  11:30
  London Waterloo
  11:30
  London Waterloo
  Platform 10 estimated
  11:54
  Woking
  Platform 5 estimated
  12:00
  Woking
  Platform 5 estimated
  12:37
  Alton
  Platform 2 estimated
  Alton
  Platform 2 estimated
  7 changes
  Peak
 2. Rathmore (Irish Rail)
  20:02
  Rathmore (Irish Rail)
  20:38
  Mallow
  20:49
  Mallow
  22:57
  Dublin Heuston
  22:57
  Dublin Heuston
  02:15
  Dublin Port - Stena
  02:15
  Dublin Port - Stena
  05:45
  Holyhead
  06:55
  Holyhead
  Platform 1 estimated
  10:37
  London Euston
  10:37
  London Euston
  11:53
  London Waterloo
  11:53
  London Waterloo
  Platform 12 estimated
  13:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  6 changes
  Peak
 3. Rathmore (Irish Rail)
  10:02
  Rathmore (Irish Rail)
  10:38
  Mallow
  10:49
  Mallow
  12:56
  Dublin Heuston
  12:56
  Dublin Heuston
  14:50
  Dublin Port - Stena
  14:50
  Dublin Port - Stena
  18:20
  Holyhead
  19:21
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  21:16
  Chester
  Platform 4 estimated
  21:35
  Chester
  Platform 4 estimated
  22:27
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  05:00
  London Waterloo
  05:00
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  05:51
  Woking
  Platform 4 estimated
  06:02
  Woking
  Platform 5 estimated
  06:40
  Alton
  Platform 2 estimated
  Alton
  Platform 2 estimated
  9 changes
  Peak
 4. Rathmore (Irish Rail)
  10:02
  Rathmore (Irish Rail)
  10:38
  Mallow
  10:49
  Mallow
  12:56
  Dublin Heuston
  12:56
  Dublin Heuston
  14:50
  Dublin Port - Stena
  14:50
  Dublin Port - Stena
  18:20
  Holyhead
  19:21
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  21:16
  Chester
  Platform 4 estimated
  21:35
  Chester
  Platform 4 estimated
  22:27
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  06:53
  London Waterloo
  06:53
  London Waterloo
  Platform 5 estimated
  08:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  8 changes
  Peak
 5. Rathmore (Irish Rail)
  16:02
  Rathmore (Irish Rail)
  16:38
  Mallow
  16:49
  Mallow
  19:02
  Dublin Heuston
  19:02
  Dublin Heuston
  20:55
  Dublin Ferryport
  20:55
  Dublin Ferryport
  00:20
  Holyhead
  04:48
  Holyhead
  Platform 1 estimated
  08:34
  London Euston
  Platform 3 estimated
  08:34
  London Euston
  09:24
  London Waterloo
  09:24
  London Waterloo
  Platform 12 estimated
  10:37
  Alton
  Platform 2 estimated
  Alton
  Platform 2 estimated
  6 changes
  Peak
 6. Rathmore (Irish Rail)
  20:02
  Rathmore (Irish Rail)
  20:38
  Mallow
  20:49
  Mallow
  22:57
  Dublin Heuston
  22:57
  Dublin Heuston
  02:15
  Dublin Port - Stena
  02:15
  Dublin Port - Stena
  05:45
  Holyhead
  06:55
  Holyhead
  Platform 1 estimated
  10:37
  London Euston
  Platform 2 estimated
  10:37
  London Euston
  11:30
  London Waterloo
  11:30
  London Waterloo
  Platform 10 estimated
  11:54
  Woking
  Platform 5 estimated
  12:00
  Woking
  Platform 5 estimated
  12:37
  Alton
  Platform 2 estimated
  Alton
  Platform 2 estimated
  7 changes
  Peak
 7. Rathmore (Irish Rail)
  20:02
  Rathmore (Irish Rail)
  20:38
  Mallow
  20:49
  Mallow
  22:57
  Dublin Heuston
  22:57
  Dublin Heuston
  02:15
  Dublin Port - Stena
  02:15
  Dublin Port - Stena
  05:45
  Holyhead
  06:55
  Holyhead
  Platform 1 estimated
  10:37
  London Euston
  Platform 2 estimated
  10:37
  London Euston
  11:53
  London Waterloo
  11:53
  London Waterloo
  Platform 12 estimated
  13:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  6 changes
  Peak
 8. Rathmore (Irish Rail)
  10:02
  Rathmore (Irish Rail)
  10:38
  Mallow
  10:49
  Mallow
  12:56
  Dublin Heuston
  12:56
  Dublin Heuston
  14:50
  Dublin Port - Stena
  14:50
  Dublin Port - Stena
  18:20
  Holyhead
  19:21
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  21:16
  Chester
  Platform 4 estimated
  21:35
  Chester
  Platform 4 estimated
  22:27
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  Platform 6 estimated
  01:13
  London Euston
  05:00
  London Waterloo
  05:00
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  05:51
  Woking
  Platform 4 estimated
  06:02
  Woking
  Platform 5 estimated
  06:40
  Alton
  Platform 2 estimated
  Alton
  Platform 2 estimated
  9 changes
  Peak
 9. Rathmore (Irish Rail)
  10:02
  Rathmore (Irish Rail)
  10:38
  Mallow
  10:49
  Mallow
  12:56
  Dublin Heuston
  12:56
  Dublin Heuston
  14:50
  Dublin Port - Stena
  14:50
  Dublin Port - Stena
  18:20
  Holyhead
  19:21
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  21:16
  Chester
  Platform 4 estimated
  21:35
  Chester
  Platform 4 estimated
  22:27
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:45
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  01:13
  London Euston
  Platform 6 estimated
  01:13
  London Euston
  06:53
  London Waterloo
  06:53
  London Waterloo
  Platform 5 estimated
  08:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  8 changes
  Peak
 10. Rathmore (Irish Rail)
  16:02
  Rathmore (Irish Rail)
  16:38
  Mallow
  16:49
  Mallow
  19:02
  Dublin Heuston
  19:02
  Dublin Heuston
  20:55
  Dublin Ferryport
  20:55
  Dublin Ferryport
  00:20
  Holyhead
  04:48
  Holyhead
  Platform 1 estimated
  08:34
  London Euston
  Platform 3 estimated
  08:34
  London Euston
  09:24
  London Waterloo
  09:24
  London Waterloo
  Platform 12 estimated
  10:37
  Alton
  Platform 2 estimated
  Alton
  Platform 2 estimated
  6 changes
  Peak

Find journey information for Alton to Rathmore (Irish Rail)