Trains from

Radlett to Alness

 1. Radlett
  Platform 1 estimated
  07:57
  Radlett
  Platform 1 estimated
  08:27
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  08:27
  London St Pancras International
  09:00
  London Kings Cross
  09:00
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  13:17
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  16:54
  Inverness
  Platform 3 estimated
  17:12
  Inverness
  Platform 6 estimated
  17:59
  Alness
  Platform 1 estimated
  Alness
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 2. Radlett
  Platform 1 estimated
  08:57
  Radlett
  Platform 1 estimated
  09:27
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  09:27
  London St Pancras International
  10:00
  London Kings Cross
  10:00
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:21
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:37
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  15:55
  Perth
  Platform 5 estimated
  16:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  18:21
  Inverness
  Platform 3 estimated
  18:30
  Inverness
  Platform 5 estimated
  19:18
  Alness
  Platform 1 estimated
  Alness
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Peak
 3. Radlett
  Platform 1 estimated
  10:57
  Radlett
  Platform 1 estimated
  11:27
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  11:27
  London St Pancras International
  12:00
  London Kings Cross
  12:00
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  20:04
  Inverness
  Platform 1 estimated
  21:07
  Inverness
  Platform 7 estimated
  21:53
  Alness
  Platform 1 estimated
  Alness
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 4. Radlett
  Platform 1 estimated
  11:56
  Radlett
  Platform 1 estimated
  12:27
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  12:27
  London St Pancras International
  13:00
  London Kings Cross
  13:00
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  17:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  17:41
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  21:02
  Inverness
  Platform 4 estimated
  21:07
  Inverness
  Platform 7 estimated
  21:53
  Alness
  Platform 1 estimated
  Alness
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 5. Radlett
  Platform 1 estimated
  13:56
  Radlett
  Platform 1 estimated
  14:27
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  14:27
  London St Pancras International
  15:00
  London Kings Cross
  15:00
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  19:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  19:42
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  23:16
  Inverness
  Platform 2 estimated
  07:00
  Inverness
  Platform 5 estimated
  07:51
  Alness
  Alness
  4 changes
  Peak
 6. Radlett
  Platform 1 estimated
  22:27
  Radlett
  Platform 1 estimated
  22:57
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  22:57
  London St Pancras International
  23:50
  London Euston
  23:50
  London Euston
  07:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 7 estimated
  08:34
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16F estimated
  11:58
  Inverness
  Platform 3 estimated
  14:00
  Inverness
  Platform 6 estimated
  14:49
  Alness
  Alness
  4 changes
  Peak
 7. Radlett
  Platform 1 estimated
  07:57
  Radlett
  Platform 1 estimated
  08:27
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  08:27
  London St Pancras International
  09:00
  London Kings Cross
  09:00
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  13:17
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17F estimated
  16:54
  Inverness
  Platform 3 estimated
  17:12
  Inverness
  Platform 6 estimated
  17:59
  Alness
  Alness
  4 changes
  Peak
 8. Radlett
  Platform 1 estimated
  08:57
  Radlett
  Platform 1 estimated
  09:27
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  09:27
  London St Pancras International
  10:00
  London Kings Cross
  10:00
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:21
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:37
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15F estimated
  15:55
  Perth
  Platform 5 estimated
  16:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  18:21
  Inverness
  Platform 3 estimated
  18:30
  Inverness
  Platform 5 estimated
  19:18
  Alness
  Alness
  5 changes
  Peak
 9. Radlett
  Platform 1 estimated
  10:57
  Radlett
  Platform 1 estimated
  11:27
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  11:27
  London St Pancras International
  12:00
  London Kings Cross
  12:00
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  20:04
  Inverness
  Platform 1 estimated
  21:07
  Inverness
  Platform 7 estimated
  21:53
  Alness
  Alness
  3 changes
  Peak
 10. Radlett
  Platform 1 estimated
  11:56
  Radlett
  Platform 1 estimated
  12:27
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  12:27
  London St Pancras International
  13:00
  London Kings Cross
  13:00
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  17:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  17:41
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  21:02
  Inverness
  Platform 4 estimated
  21:07
  Inverness
  Platform 7 estimated
  21:53
  Alness
  Alness
  4 changes
  Peak

Find journey information for Alness to Radlett