Trains from

Poppleton to Addlestone

 1. on time
  Poppleton
  Platform 1
  07:12
  Poppleton
  Platform 1
  07:19
  York
  Platform 3 estimated
  07:37
  York
  Platform 3 estimated
  09:37
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  09:37
  London Kings Cross
  10:24
  Vauxhall
  10:24
  Vauxhall
  Platform 8
  10:57
  Weybridge
  Platform 3
  11:03
  Weybridge
  Platform 1
  11:07
  Addlestone
  Platform 2
  on time
  Addlestone
  Platform 2
  4 changes
  Peak
 2. on time
  Poppleton
  Platform 1
  07:12
  Poppleton
  Platform 1
  07:19
  York
  Platform 3 estimated
  07:37
  York
  Platform 3 estimated
  09:37
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  09:37
  London Kings Cross
  10:26
  Vauxhall
  10:26
  Vauxhall
  Platform 3
  11:32
  Addlestone
  Platform 1
  on time
  Addlestone
  Platform 1
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Poppleton
  Platform 1
  07:39
  Poppleton
  Platform 1
  07:48
  York
  Platform 8 estimated
  08:02
  York
  Platform 3 estimated
  10:01
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  10:01
  London Kings Cross
  10:54
  Vauxhall
  10:54
  Vauxhall
  Platform 8
  11:27
  Weybridge
  Platform 3
  11:33
  Weybridge
  Platform 1
  11:37
  Addlestone
  Platform 2
  on time
  Addlestone
  Platform 2
  4 changes
  Peak
 4. on time
  Poppleton
  Platform 1
  07:39
  Poppleton
  Platform 1
  07:48
  York
  Platform 8 estimated
  08:02
  York
  Platform 3 estimated
  10:01
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  10:01
  London Kings Cross
  10:56
  Vauxhall
  10:56
  Vauxhall
  Platform 3
  12:02
  Addlestone
  Platform 1
  on time
  Addlestone
  Platform 1
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Poppleton
  Platform 1
  08:21
  Poppleton
  Platform 1
  08:30
  York
  Platform 8 estimated
  08:57
  York
  Platform 3 estimated
  10:48
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  10:48
  London Kings Cross
  11:32
  Vauxhall
  11:32
  Vauxhall
  Platform 3
  11:59
  Feltham
  Platform 2
  12:06
  Feltham
  Platform 2
  12:32
  Addlestone
  Platform 1
  on time
  Addlestone
  Platform 1
  4 changes
  Peak
 6. on time
  Poppleton
  Platform 1
  08:21
  Poppleton
  Platform 1
  08:30
  York
  Platform 8 estimated
  08:57
  York
  Platform 3 estimated
  10:48
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  10:48
  London Kings Cross
  11:52
  London Waterloo
  11:52
  London Waterloo
  Platform 18 estimated
  13:02
  Addlestone
  Platform 1
  on time
  Addlestone
  Platform 1
  3 changes
  Peak
 7. on time
  Poppleton
  Platform 1
  08:51
  Poppleton
  Platform 1
  09:01
  York
  Platform 8 estimated
  09:30
  York
  Platform 3 estimated
  11:39
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  11:39
  London Kings Cross
  12:24
  Vauxhall
  12:24
  Vauxhall
  Platform 8
  12:57
  Weybridge
  Platform 3
  13:03
  Weybridge
  Platform 1
  13:07
  Addlestone
  Platform 2
  on time
  Addlestone
  Platform 2
  4 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Poppleton
  Platform 1
  08:51
  Poppleton
  Platform 1
  09:01
  York
  Platform 8 estimated
  09:30
  York
  Platform 3 estimated
  11:39
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  11:39
  London Kings Cross
  12:26
  Vauxhall
  12:26
  Vauxhall
  Platform 3
  13:32
  Addlestone
  Platform 1
  on time
  Addlestone
  Platform 1
  3 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Poppleton
  Platform 1
  09:36
  Poppleton
  Platform 1
  09:46
  York
  Platform 8 estimated
  09:57
  York
  Platform 5 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:32
  Vauxhall
  12:32
  Vauxhall
  Platform 3
  12:59
  Feltham
  Platform 2
  13:06
  Feltham
  Platform 2
  13:32
  Addlestone
  Platform 1
  on time
  Addlestone
  Platform 1
  4 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Poppleton
  Platform 1
  09:36
  Poppleton
  Platform 1
  09:46
  York
  Platform 8 estimated
  09:57
  York
  Platform 5 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:52
  London Waterloo
  12:52
  London Waterloo
  Platform 18 estimated
  14:02
  Addlestone
  Platform 1
  on time
  Addlestone
  Platform 1
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Addlestone to Poppleton