Trains from

Abergavenny to Kirkhill

 1. Abergavenny
  10:00
  Abergavenny
  10:50
  Newport (South Wales)
  11:02
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  12:45
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  13:20
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  17:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:36
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  18:01
  Kirkhill
  Platform 2 estimated
  Kirkhill
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 2. Abergavenny
  10:45
  Abergavenny
  13:15
  Shrewsbury
  13:55
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  14:40
  Crewe
  Platform 5 estimated
  15:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  17:00
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  17:18
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  18:44
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  19:08
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  19:29
  Kirkhill
  Platform 2 estimated
  Kirkhill
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 3. Abergavenny
  11:50
  Abergavenny
  14:20
  Shrewsbury
  14:56
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  15:26
  Crewe
  Platform 6 estimated
  16:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  19:13
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  19:36
  Glasgow Central
  Platform 8 estimated
  20:01
  Kirkhill
  Platform 2 estimated
  Kirkhill
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 4. Abergavenny
  12:47
  Abergavenny
  15:17
  Shrewsbury
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  16:20
  Chester
  Platform 4 estimated
  16:36
  Chester
  Platform 3 estimated
  17:03
  Warrington Bank Quay
  Platform 3 estimated
  17:16
  Warrington Bank Quay
  Platform 3 estimated
  20:02
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  20:36
  Glasgow Central
  Platform 11 estimated
  21:01
  Kirkhill
  Platform 2 estimated
  Kirkhill
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 5. Abergavenny
  13:50
  Abergavenny
  16:20
  Shrewsbury
  16:56
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  17:26
  Crewe
  Platform 6 estimated
  18:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  21:12
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  21:36
  Glasgow Central
  Platform 9 estimated
  22:01
  Kirkhill
  Platform 2 estimated
  Kirkhill
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Abergavenny
  14:53
  Abergavenny
  17:23
  Shrewsbury
  17:30
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  18:25
  Chester
  Platform 4 estimated
  18:36
  Chester
  Platform 5 estimated
  19:03
  Warrington Bank Quay
  Platform 3 estimated
  19:17
  Warrington Bank Quay
  Platform 3 estimated
  22:03
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  22:36
  Glasgow Central
  Platform 8 estimated
  23:01
  Kirkhill
  Platform 2 estimated
  Kirkhill
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 7. Abergavenny
  15:56
  Abergavenny
  18:26
  Shrewsbury
  18:56
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  19:26
  Crewe
  Platform 6 estimated
  20:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  23:04
  Motherwell
  Platform 2 estimated
  05:45
  Motherwell
  Platform 3 estimated
  06:03
  Newton (Lanark)
  Platform 1 estimated
  06:24
  Newton (Lanark)
  Platform 1 estimated
  06:27
  Kirkhill
  Kirkhill
  4 changes
  Peak
 8. Abergavenny
  15:56
  Abergavenny
  18:26
  Shrewsbury
  18:56
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  19:26
  Crewe
  Platform 6 estimated
  20:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  23:21
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  06:20
  Glasgow Central
  Platform 9 estimated
  06:41
  Kirkhill
  Kirkhill
  3 changes
  Peak
 9. Abergavenny
  19:50
  Abergavenny
  22:20
  Shrewsbury
  22:32
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  23:03
  Crewe
  Platform 12 estimated
  23:36
  Crewe
  Platform 6 estimated
  06:03
  Dalmuir
  Platform 1 estimated
  06:16
  Dalmuir
  Platform 2 estimated
  07:02
  Newton (Lanark)
  Platform 2 estimated
  07:15
  Newton (Lanark)
  Platform 1 estimated
  07:18
  Kirkhill
  Kirkhill
  4 changes
  Peak
 10. Abergavenny
  22:10
  Abergavenny
  00:55
  Shrewsbury
  05:31
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  06:17
  Crewe
  Platform 7 estimated
  07:09
  Crewe
  Platform 12 estimated
  08:07
  Lancaster
  Platform 3 estimated
  08:19
  Lancaster
  Platform 3 estimated
  10:14
  Motherwell
  Platform 2 estimated
  10:46
  Motherwell
  Platform 3 estimated
  11:04
  Newton (Lanark)
  Platform 1 estimated
  11:19
  Newton (Lanark)
  Platform 1 estimated
  11:22
  Kirkhill
  Kirkhill
  5 changes
  Peak

Find journey information for Kirkhill to Abergavenny