Trains from

Abergavenny to Invergordon

 1. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  22:39
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  01:03
  Crewe
  Platform 7
  05:57
  Crewe
  Platform 6 estimated
  07:49
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  08:12
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  09:30
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  09:40
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  10:54
  Perth
  Platform 5 estimated
  11:16
  Perth
  Platform 4 estimated
  13:29
  Inverness
  Platform 3 estimated
  14:00
  Inverness
  Platform 6 estimated
  14:54
  Invergordon
  Platform ML estimated
  Invergordon
  Platform ML estimated
  5 changes
  Peak
 2. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  22:39
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  01:03
  Crewe
  Platform 7
  07:09
  Crewe
  Platform 12 estimated
  10:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  10:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  14:17
  Inverness
  Platform 4 estimated
  14:50
  Inverness
  Platform 5 estimated
  15:41
  Invergordon
  Platform ML estimated
  Invergordon
  Platform ML estimated
  3 changes
  Peak
 3. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  07:27
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  10:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  10:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  13:26
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  13:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  16:54
  Inverness
  Platform 3 estimated
  17:12
  Inverness
  Platform 6 estimated
  18:04
  Invergordon
  Platform 2 estimated
  Invergordon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 4. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  08:42
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  10:28
  Crewe
  Platform 6 estimated
  11:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  14:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  14:37
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  15:55
  Perth
  Platform 5 estimated
  16:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  18:21
  Inverness
  Platform 3 estimated
  18:30
  Inverness
  Platform 5 estimated
  19:23
  Invergordon
  Platform ML estimated
  Invergordon
  Platform ML estimated
  4 changes
  Peak
 5. Abergavenny
  11:27
  Abergavenny
  14:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  14:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  17:31
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  17:46
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  21:02
  Inverness
  Platform 4 estimated
  21:07
  Inverness
  Platform 7 estimated
  21:58
  Invergordon
  Platform 2 estimated
  Invergordon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  13:26
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  16:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 4 estimated
  16:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  19:34
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  19:39
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  00:08
  Inverness
  Platform 3 estimated
  07:00
  Inverness
  Platform 5 estimated
  07:56
  Invergordon
  Platform ML estimated
  Invergordon
  Platform ML estimated
  3 changes
  Peak
 7. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  20:56
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  23:04
  Crewe
  Platform 6 estimated
  23:50
  Crewe
  Platform 6 estimated
  08:41
  Inverness
  Platform 1 estimated
  10:41
  Inverness
  Platform 5 estimated
  11:29
  Invergordon
  Platform ML estimated
  Invergordon
  Platform ML estimated
  2 changes
  Peak
 8. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  22:39
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  01:03
  Crewe
  Platform 7 estimated
  05:57
  Crewe
  Platform 6 estimated
  07:49
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  08:12
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  09:30
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  09:40
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  10:54
  Perth
  Platform 5 estimated
  11:16
  Perth
  Platform 4 estimated
  13:29
  Inverness
  Platform 3 estimated
  14:00
  Inverness
  Platform 6 estimated
  14:54
  Invergordon
  Platform ML estimated
  Invergordon
  Platform ML estimated
  5 changes
  Peak
 9. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  22:39
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  01:03
  Crewe
  Platform 7 estimated
  07:09
  Crewe
  Platform 12 estimated
  10:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  10:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  14:17
  Inverness
  Platform 4 estimated
  14:50
  Inverness
  Platform 5 estimated
  15:41
  Invergordon
  Platform ML estimated
  Invergordon
  Platform ML estimated
  3 changes
  Peak
 10. Abergavenny
  07:27
  Abergavenny
  10:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  10:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  13:26
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  13:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17F estimated
  16:54
  Inverness
  Platform 3 estimated
  17:12
  Inverness
  Platform 6 estimated
  18:04
  Invergordon
  Platform 2 estimated
  Invergordon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Invergordon to Abergavenny