Trains from

Abergavenny to Harringay Green Lanes

 1. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  10:56
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  11:20
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  11:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  13:32
  London Paddington
  Platform 1 estimated
  13:32
  London Paddington
  14:25
  Moorgate
  14:25
  Moorgate
  Platform 10 estimated
  14:41
  Harringay
  Platform 2 estimated
  14:41
  Harringay
  14:53
  Harringay Green Lanes
  Harringay Green Lanes
  4 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  11:58
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:22
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  12:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  14:30
  London Paddington
  Platform 3 estimated
  14:30
  London Paddington
  15:25
  Moorgate
  15:25
  Moorgate
  Platform 10 estimated
  15:41
  Harringay
  Platform 2 estimated
  15:41
  Harringay
  15:53
  Harringay Green Lanes
  Harringay Green Lanes
  4 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:31
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:56
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  13:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  15:02
  London Paddington
  Platform 5 estimated
  15:02
  London Paddington
  15:41
  Farringdon
  15:41
  Farringdon
  Platform 4 estimated
  15:52
  Finsbury Park
  Platform 7 estimated
  15:52
  Finsbury Park
  16:19
  Blackhorse Road
  16:19
  Blackhorse Road
  Platform 1
  16:27
  Harringay Green Lanes
  Platform 1
  on time
  Harringay Green Lanes
  Platform 1
  5 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:31
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:56
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  13:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  15:02
  London Paddington
  Platform 5 estimated
  15:02
  London Paddington
  16:00
  Moorgate
  16:00
  Moorgate
  Platform 9 estimated
  16:17
  Harringay
  Platform 2 estimated
  16:17
  Harringay
  16:29
  Harringay Green Lanes
  Harringay Green Lanes
  4 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:58
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  13:22
  Newport (South Wales)
  Platform 1 estimated
  13:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  15:30
  London Paddington
  Platform 3 estimated
  15:30
  London Paddington
  16:20
  Moorgate
  16:20
  Moorgate
  Platform 10 estimated
  16:36
  Harringay
  Platform 2 estimated
  16:36
  Harringay
  16:48
  Harringay Green Lanes
  Harringay Green Lanes
  4 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  13:55
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  14:20
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  14:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  16:32
  London Paddington
  Platform 5 estimated
  16:32
  London Paddington
  17:20
  Moorgate
  17:20
  Moorgate
  Platform 9 estimated
  17:36
  Harringay
  Platform 2 estimated
  17:36
  Harringay
  17:48
  Harringay Green Lanes
  Harringay Green Lanes
  4 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Abergavenny
  14:33
  Abergavenny
  14:54
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  15:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  17:02
  London Paddington
  Platform 8 estimated
  17:02
  London Paddington
  17:50
  Moorgate
  17:50
  Moorgate
  Platform 9 estimated
  18:06
  Harringay
  Platform 2 estimated
  18:06
  Harringay
  18:18
  Harringay Green Lanes
  Harringay Green Lanes
  4 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  14:56
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  15:21
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  15:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  17:30
  London Paddington
  Platform 4 estimated
  17:30
  London Paddington
  18:20
  Moorgate
  18:20
  Moorgate
  Platform 9 estimated
  18:36
  Harringay
  Platform 2 estimated
  18:36
  Harringay
  18:48
  Harringay Green Lanes
  Harringay Green Lanes
  4 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  16:34
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  16:59
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  17:10
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  19:07
  London Paddington
  Platform 4 estimated
  19:07
  London Paddington
  20:00
  Moorgate
  20:00
  Moorgate
  Platform 10 estimated
  20:16
  Harringay
  Platform 2 estimated
  20:16
  Harringay
  20:28
  Harringay Green Lanes
  Harringay Green Lanes
  4 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  16:56
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  17:21
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  17:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  19:34
  London Paddington
  Platform 4 estimated
  19:34
  London Paddington
  20:25
  Moorgate
  20:25
  Moorgate
  Platform 9 estimated
  20:41
  Harringay
  Platform 2 estimated
  20:41
  Harringay
  20:53
  Harringay Green Lanes
  Harringay Green Lanes
  4 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Harringay Green Lanes to Abergavenny