Trains from

Abergavenny to Dalgety Bay

 1. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  12:42
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  14:28
  Crewe
  Platform 6
  15:09
  Crewe
  Platform 11
  18:22
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  19:12
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  19:38
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  on time
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  13:26
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  16:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 4 estimated
  16:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  19:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  20:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  20:28
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  on time
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  14:43
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  16:28
  Crewe
  Platform 6
  17:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  20:23
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  21:05
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  21:33
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  on time
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  16:29
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  18:27
  Crewe
  Platform 6 estimated
  19:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  22:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  22:37
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  23:05
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  on time
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 5. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  17:27
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  19:33
  Crewe
  Platform 6 estimated
  20:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  22:00
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  22:15
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  23:38
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  06:07
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  06:35
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 6. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  18:29
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  21:09
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  21:22
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  00:53
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  00:53
  Glasgow Central
  05:45
  Glasgow Queen Street
  05:45
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  06:58
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 12 estimated
  07:10
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  07:37
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 7. on time
  Abergavenny
  21:56
  Abergavenny
  00:05
  Crewe
  Platform 11 estimated
  00:44
  Crewe
  Platform 1 estimated
  01:28
  Manchester Piccadilly
  Platform 9 estimated
  05:00
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  07:44
  Carstairs
  Platform DM estimated
  07:50
  Carstairs
  Platform 2 estimated
  08:27
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  08:44
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  09:06
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 8. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  22:39
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  01:03
  Crewe
  Platform 7 estimated
  05:57
  Crewe
  Platform 6 estimated
  07:49
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  08:12
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  09:30
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  09:46
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  10:07
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 9. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  22:39
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  01:03
  Crewe
  Platform 7 estimated
  07:09
  Crewe
  Platform 12 estimated
  10:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  10:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  11:06
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 10. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  05:22
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  08:10
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  08:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  11:28
  Haymarket
  Platform 3 estimated
  11:47
  Haymarket
  Platform 2 estimated
  12:09
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  Dalgety Bay
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak

Find journey information for Dalgety Bay to Abergavenny