Trains from

Abergavenny to Ascott-under-Wychwood

 1. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  01:29
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  01:59
  Hereford
  Platform 1 estimated
  04:47
  Hereford
  Platform 3 estimated
  05:53
  Evesham
  Platform 2 estimated
  07:13
  Evesham
  07:43
  Ascott-under-wychwood
  Platform 2 estimated
  Ascott-under-wychwood
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 2. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  14:56
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  15:21
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  15:40
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  16:47
  Didcot Parkway
  Platform 2 estimated
  16:59
  Didcot Parkway
  Platform 5 estimated
  17:18
  Oxford
  Platform 4 estimated
  17:25
  Oxford
  Platform 4 estimated
  17:57
  Ascott-under-wychwood
  Platform 1 estimated
  Ascott-under-wychwood
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Ascott-under-Wychwood to Abergavenny