Trains from

Abererch to Poynton

 1. Abererch
  Platform 1 estimated
  06:32
  Abererch
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  10:17
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  10:54
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  11:58
  Stockport
  Platform 3 estimated
  12:57
  Stockport
  Platform 2 estimated
  13:07
  Poynton
  Platform 1 estimated
  Poynton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 2. Abererch
  Platform 1 estimated
  07:27
  Abererch
  Platform 1 estimated
  11:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  12:58
  Stockport
  Platform 3 estimated
  13:57
  Stockport
  Platform 2 estimated
  14:07
  Poynton
  Platform 1 estimated
  Poynton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 3. Abererch
  Platform 1 estimated
  09:37
  Abererch
  Platform 1 estimated
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  13:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  14:58
  Stockport
  Platform 3 estimated
  15:57
  Stockport
  Platform 2 estimated
  16:07
  Poynton
  Platform 1 estimated
  Poynton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 4. Abererch
  Platform 1 estimated
  11:40
  Abererch
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  16:01
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  16:15
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  16:43
  Stoke-on-trent
  Platform 2 estimated
  16:56
  Stoke-on-trent
  Platform 3 estimated
  17:28
  Poynton
  Platform 2 estimated
  Poynton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 5. Abererch
  Platform 1 estimated
  11:40
  Abererch
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  16:59
  Stockport
  Platform 3 estimated
  17:30
  Stockport
  Platform 2 estimated
  17:40
  Poynton
  Platform 1 estimated
  Poynton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Abererch
  Platform 1 estimated
  13:41
  Abererch
  Platform 1 estimated
  17:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  17:53
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  18:58
  Stockport
  Platform 3 estimated
  19:57
  Stockport
  Platform 2 estimated
  20:07
  Poynton
  Platform 1 estimated
  Poynton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Abererch
  Platform 1 estimated
  15:40
  Abererch
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  19:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  19:52
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  20:52
  Stockport
  Platform 4 estimated
  20:57
  Stockport
  Platform 1 estimated
  21:07
  Poynton
  Platform 1 estimated
  Poynton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Abererch
  06:32
  Abererch
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  10:17
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  10:54
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  11:58
  Stockport
  Platform 3 estimated
  12:57
  Stockport
  Platform 2 estimated
  13:07
  Poynton
  Poynton
  3 changes
  Peak
 9. Abererch
  07:27
  Abererch
  11:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  12:58
  Stockport
  Platform 3 estimated
  13:57
  Stockport
  Platform 2 estimated
  14:07
  Poynton
  Poynton
  2 changes
  Peak
 10. Abererch
  09:37
  Abererch
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  13:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  14:58
  Stockport
  Platform 3 estimated
  15:57
  Stockport
  Platform 2 estimated
  16:07
  Poynton
  Poynton
  2 changes
  Peak

Find journey information for Poynton to Abererch