Trains from

Abererch to Albrighton

 1. Abererch
  Platform 1 estimated
  06:32
  Abererch
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  10:51
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  11:08
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 2. Abererch
  Platform 1 estimated
  07:27
  Abererch
  Platform 1 estimated
  11:53
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  12:08
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 3. Abererch
  Platform 1 estimated
  09:37
  Abererch
  Platform 1 estimated
  13:53
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  14:08
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  14:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 4. Abererch
  Platform 1 estimated
  11:40
  Abererch
  Platform 1 estimated
  15:53
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  16:08
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  16:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 5. Abererch
  Platform 1 estimated
  13:41
  Abererch
  Platform 1 estimated
  17:53
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  18:08
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  18:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  1 change
  Peak
 6. Abererch
  Platform 1 estimated
  15:40
  Abererch
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  19:53
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  20:08
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  20:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Abererch
  Platform 1 estimated
  17:45
  Abererch
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  21:53
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  22:08
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  22:21
  Albrighton
  Albrighton
  2 changes
  Peak
 8. Abererch
  06:32
  Abererch
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  10:51
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  11:08
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  11:21
  Albrighton
  Albrighton
  2 changes
  Peak
 9. Abererch
  07:27
  Abererch
  11:53
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  12:08
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  12:21
  Albrighton
  Albrighton
  1 change
  Peak
 10. Abererch
  09:37
  Abererch
  13:53
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  14:08
  Telford Central
  Platform 1 estimated
  14:21
  Albrighton
  Albrighton
  1 change
  Peak

Find journey information for Albrighton to Abererch