Trains from

Aberdovey to Portadown

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:35
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:17
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  18:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  21:34
  Holyhead
  Platform 3 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Connolly
  07:35
  Dublin Connolly
  09:09
  Portadown (Nir)
  Portadown (Nir)
  4 changes
  Peak
 2. Aberdovey
  08:22
  Aberdovey
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  10:17
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Connolly
  19:00
  Dublin Connolly
  20:33
  Portadown (Nir)
  Portadown (Nir)
  5 changes
  Peak
 3. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  13:26
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  16:14
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  17:15
  Holyhead
  19:15
  Dublin Ferryport
  19:15
  Dublin Ferryport
  20:50
  Dublin Connolly
  20:50
  Dublin Connolly
  22:29
  Portadown (Nir)
  Portadown (Nir)
  4 changes
  Peak
 4. Aberdovey
  19:40
  Aberdovey
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  21:21
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  23:31
  Rhyl
  Platform 1 estimated
  23:40
  Rhyl
  01:27
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Connolly
  07:35
  Dublin Connolly
  09:09
  Portadown (Nir)
  Portadown (Nir)
  6 changes
  Peak
 5. Aberdovey
  22:23
  Aberdovey
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  07:12
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  07:25
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  09:17
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  09:46
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  10:37
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  11:30
  Holyhead
  13:30
  Dublin Ferryport
  13:30
  Dublin Ferryport
  15:20
  Dublin Connolly
  15:20
  Dublin Connolly
  16:54
  Portadown (Nir)
  Portadown (Nir)
  6 changes
  Peak
 6. Aberdovey
  08:22
  Aberdovey
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  10:17
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Connolly
  19:00
  Dublin Connolly
  20:33
  Portadown (Nir)
  Portadown (Nir)
  5 changes
  Peak
 7. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  13:26
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  16:14
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  17:15
  Holyhead
  19:15
  Dublin Ferryport
  19:15
  Dublin Ferryport
  20:50
  Dublin Connolly
  20:50
  Dublin Connolly
  22:29
  Portadown (Nir)
  Portadown (Nir)
  4 changes
  Peak
 8. Aberdovey
  19:40
  Aberdovey
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  21:21
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  23:31
  Rhyl
  Platform 1 estimated
  23:40
  Rhyl
  01:27
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Connolly
  07:35
  Dublin Connolly
  09:09
  Portadown (Nir)
  Portadown (Nir)
  6 changes
  Peak
 9. Aberdovey
  22:23
  Aberdovey
  22:45
  Machynlleth
  06:01
  Machynlleth
  07:12
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  07:25
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  09:17
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  09:46
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  10:37
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  11:30
  Holyhead
  13:30
  Dublin Ferryport
  13:30
  Dublin Ferryport
  15:20
  Dublin Connolly
  15:20
  Dublin Connolly
  16:54
  Portadown (Nir)
  Portadown (Nir)
  6 changes
  Peak
 10. Aberdovey
  08:22
  Aberdovey
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  10:17
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Connolly
  19:00
  Dublin Connolly
  20:33
  Portadown (Nir)
  Portadown (Nir)
  5 changes
  Peak

Find journey information for Portadown to Aberdovey