Trains from

Aberdovey to Pomona Mtlk

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  09:16
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  10:00
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  11:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  11:13
  Manchester Piccadilly
  11:47
  Pomona Metrolink
  Pomona Metrolink
  3 changes
  Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  10:17
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  10:54
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  12:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  12:13
  Manchester Piccadilly
  12:47
  Pomona Metrolink
  Pomona Metrolink
  3 changes
  Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  13:13
  Manchester Piccadilly
  13:47
  Pomona Metrolink
  Pomona Metrolink
  2 changes
  Peak
 4. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  13:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  15:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  15:13
  Manchester Piccadilly
  15:47
  Pomona Metrolink
  Pomona Metrolink
  2 changes
  Peak
 5. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  16:59
  Stockport
  Platform 3 estimated
  17:06
  Stockport
  Platform 4 estimated
  17:22
  Deansgate
  Platform 2 estimated
  17:22
  Deansgate
  17:43
  Pomona Metrolink
  Pomona Metrolink
  3 changes
  Peak
 6. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:59
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  17:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  17:13
  Manchester Piccadilly
  17:47
  Pomona Metrolink
  Pomona Metrolink
  2 changes
  Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  17:53
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  19:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  19:13
  Manchester Piccadilly
  19:47
  Pomona Metrolink
  Pomona Metrolink
  2 changes
  Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  19:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  19:52
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  21:09
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  21:09
  Manchester Piccadilly
  21:43
  Pomona Metrolink
  Pomona Metrolink
  3 changes
  Peak
 9. Aberdovey
  07:20
  Aberdovey
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  09:16
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  10:00
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  11:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  11:13
  Manchester Piccadilly
  11:47
  Pomona Metrolink
  Pomona Metrolink
  3 changes
  Peak
 10. Aberdovey
  08:22
  Aberdovey
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  10:17
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  10:54
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  12:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  12:13
  Manchester Piccadilly
  12:47
  Pomona Metrolink
  Pomona Metrolink
  3 changes
  Peak

Find journey information for Pomona Mtlk to Aberdovey