Trains from

Aberdovey to Green Lane

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  09:16
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  09:25
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  10:20
  Chester
  Platform 4 estimated
  10:25
  Chester
  Platform 7B estimated
  11:00
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  10:17
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  11:20
  Chester
  Platform 4 estimated
  11:25
  Chester
  Platform 7B estimated
  12:00
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:25
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  12:19
  Chester
  Platform 4 estimated
  12:25
  Chester
  Platform 7B estimated
  13:00
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 4. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:16
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  13:26
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  14:19
  Chester
  Platform 3 estimated
  14:25
  Chester
  Platform 7B estimated
  15:00
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:19
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:29
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  16:23
  Chester
  Platform 4 estimated
  16:40
  Chester
  Platform 7B estimated
  17:15
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  17:25
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  18:19
  Chester
  Platform 3B estimated
  18:25
  Chester
  Platform 7B estimated
  19:00
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  19:18
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  19:27
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  20:25
  Chester
  Platform 7A estimated
  20:55
  Chester
  Platform 7B estimated
  21:30
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:40
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  21:21
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  21:39
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  22:36
  Chester
  Platform 2 estimated
  23:00
  Chester
  Platform 7B estimated
  23:35
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Aberdovey
  07:20
  Aberdovey
  07:43
  Machynlleth
  08:05
  Machynlleth
  09:16
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  09:25
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  10:20
  Chester
  Platform 4 estimated
  10:25
  Chester
  Platform 7B estimated
  11:00
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Aberdovey
  08:22
  Aberdovey
  08:45
  Machynlleth
  09:06
  Machynlleth
  10:17
  Shrewsbury
  Platform 5 estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  11:20
  Chester
  Platform 4 estimated
  11:25
  Chester
  Platform 7B estimated
  12:00
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  Green Lane
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Green Lane to Aberdovey