Trains from

Aberdour to Lairg

 1. Aberdour
  Platform 2 estimated
  06:40
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  06:56
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  07:06
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  07:45
  Perth
  Platform 2 estimated
  08:10
  Perth
  Platform 7 estimated
  10:28
  Inverness
  Platform 2 estimated
  10:41
  Inverness
  Platform 5 estimated
  12:20
  Lairg
  Lairg
  3 changes
  Peak
 2. Aberdour
  08:35
  Aberdour
  08:49
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  09:10
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  11:58
  Inverness
  Platform 3 estimated
  14:00
  Inverness
  Platform 6 estimated
  15:45
  Lairg
  Lairg
  2 changes
  Peak
 3. Aberdour
  Platform 2 estimated
  09:40
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  09:54
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  10:12
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  10:54
  Perth
  Platform 5 estimated
  11:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  13:29
  Inverness
  Platform 3 estimated
  14:00
  Inverness
  Platform 6 estimated
  15:45
  Lairg
  Lairg
  3 changes
  Peak
 4. Aberdour
  Platform 2 estimated
  13:40
  Aberdour
  Platform 2 estimated
  13:53
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  14:12
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  16:54
  Inverness
  Platform 3 estimated
  18:30
  Inverness
  Platform 5 estimated
  20:17
  Lairg
  Lairg
  2 changes
  Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:43
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:51
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  14:57
  Inverkeithing
  Platform 2 estimated
  15:55
  Perth
  Platform 5 estimated
  16:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  18:21
  Inverness
  Platform 3 estimated
  18:30
  Inverness
  Platform 5 estimated
  20:17
  Lairg
  Lairg
  3 changes
  Peak
 6. Aberdour
  06:40
  Aberdour
  06:56
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  07:06
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  07:45
  Perth
  Platform 2 estimated
  08:10
  Perth
  Platform 7 estimated
  10:28
  Inverness
  Platform 2 estimated
  10:41
  Inverness
  Platform 5 estimated
  12:20
  Lairg
  Lairg
  3 changes
  Peak
 7. Aberdour
  08:35
  Aberdour
  08:49
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  09:10
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  11:58
  Inverness
  Platform 3 estimated
  14:00
  Inverness
  Platform 6 estimated
  15:45
  Lairg
  Lairg
  2 changes
  Peak
 8. Aberdour
  09:40
  Aberdour
  09:54
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  10:12
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  10:54
  Perth
  Platform 5 estimated
  11:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  13:29
  Inverness
  Platform 3 estimated
  14:00
  Inverness
  Platform 6 estimated
  15:45
  Lairg
  Lairg
  3 changes
  Peak
 9. Aberdour
  13:40
  Aberdour
  13:53
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  14:12
  Kirkcaldy
  Platform 2 estimated
  16:54
  Inverness
  Platform 3 estimated
  18:30
  Inverness
  Platform 5 estimated
  20:17
  Lairg
  Lairg
  2 changes
  Peak
 10. Aberdour
  14:43
  Aberdour
  14:51
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  14:57
  Inverkeithing
  Platform 2 estimated
  15:55
  Perth
  Platform 5 estimated
  16:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  18:21
  Inverness
  Platform 3 estimated
  18:30
  Inverness
  Platform 5 estimated
  20:17
  Lairg
  Lairg
  3 changes
  Peak

Find journey information for Lairg to Aberdour