Trains from

Lanark to Albrighton

 1. on time
  Lanark
  Platform 1
  17:23
  Lanark
  Platform 1
  18:15
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  18:40
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  20:56
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  21:17
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  22:32
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  22:44
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  22:57
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  on time
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Lanark
  Platform 1 estimated
  17:53
  Lanark
  Platform 1 estimated
  18:42
  Glasgow Central
  Platform 5 estimated
  19:08
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  22:21
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  22:36
  Manchester Piccadilly
  Platform 11 estimated
  00:04
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  05:24
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  05:58
  Albrighton
  Albrighton
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Lanark
  Platform 1 estimated
  18:53
  Lanark
  Platform 1 estimated
  19:40
  Glasgow Central
  Platform 3 estimated
  20:10
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  23:26
  Crewe
  Platform 5 estimated
  04:59
  Crewe
  Platform 11 estimated
  05:39
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  06:10
  Wolverhampton
  Platform 6 estimated
  06:24
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Lanark
  Platform 1 estimated
  22:51
  Lanark
  Platform 1 estimated
  23:38
  Glasgow Central
  Platform 3 estimated
  04:28
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  06:54
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  07:17
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  07:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  08:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  08:37
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  08:47
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  09:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 5. on time
  Lanark
  Platform 1 estimated
  22:51
  Lanark
  Platform 1 estimated
  23:38
  Glasgow Central
  Platform 3 estimated
  04:28
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  06:54
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  07:17
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  08:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  09:25
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  09:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 6. on time
  Lanark
  Platform 1 estimated
  23:51
  Lanark
  Platform 1 estimated
  00:13
  Motherwell
  Platform 2 estimated
  06:04
  Motherwell
  Platform 1 estimated
  08:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  09:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  09:37
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  09:47
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  10:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 7. on time
  Lanark
  Platform 1 estimated
  23:51
  Lanark
  Platform 1 estimated
  00:13
  Motherwell
  Platform 2 estimated
  06:04
  Motherwell
  Platform 1 estimated
  09:33
  Wolverhampton
  Platform 4 estimated
  10:25
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  10:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 8. Lanark
  Platform 1 estimated
  06:22
  Lanark
  Platform 1 estimated
  07:13
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  08:00
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  10:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  11:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  11:37
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  11:47
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Lanark
  Platform 1 estimated
  06:22
  Lanark
  Platform 1 estimated
  07:13
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  08:00
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  11:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:25
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  12:38
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  Albrighton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 10. Lanark
  Platform 1 estimated
  07:23
  Lanark
  Platform 1 estimated
  07:45
  Motherwell
  Platform 2 estimated
  07:53
  Motherwell
  Platform 1 estimated
  09:57
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  10:17
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  10:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  11:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  11:37
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  11:47
  Shrewsbury
  Platform 6 estimated
  12:21
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  Albrighton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak

Find journey information for Albrighton to Lanark