Trains from

Bardon Mill to Wrenbury

 1. on time
  Bardon Mill
  Platform 2
  16:03
  Bardon Mill
  Platform 2
  16:40
  Carlisle
  Platform 5
  17:11
  Carlisle
  Platform 4
  18:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  19:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  19:23
  Wrenbury
  on time
  Wrenbury
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Bardon Mill
  Platform 2
  17:52
  Bardon Mill
  Platform 2
  18:33
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  18:57
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  20:51
  Crewe
  Platform 5 estimated
  21:21
  Crewe
  Platform 6 estimated
  21:35
  Wrenbury
  Platform 2 estimated
  on time
  Wrenbury
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Bardon Mill
  Platform 2
  18:20
  Bardon Mill
  Platform 2
  19:00
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  20:07
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  21:59
  Crewe
  Platform 5 estimated
  22:12
  Crewe
  Platform 5 estimated
  22:26
  Wrenbury
  on time
  Wrenbury
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Bardon Mill
  Platform 2
  19:20
  Bardon Mill
  Platform 2
  20:00
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  20:31
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  22:22
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  22:36
  Manchester Piccadilly
  Platform 11 estimated
  23:27
  Wrenbury
  on time
  Wrenbury
  2 changes
  Peak
 5. on time
  Bardon Mill
  Platform 2
  22:20
  Bardon Mill
  Platform 2
  23:00
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  23:44
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  01:43
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  05:05
  Manchester Piccadilly
  Platform 5 estimated
  05:33
  Crewe
  Platform 1 estimated
  05:58
  Crewe
  Platform 11 estimated
  06:12
  Wrenbury
  Wrenbury
  3 changes
  Peak
 6. Bardon Mill
  Platform 2 estimated
  07:16
  Bardon Mill
  Platform 2 estimated
  07:57
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  09:11
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  10:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  11:20
  Crewe
  Platform 7 estimated
  11:35
  Wrenbury
  Wrenbury
  2 changes
  Peak
 7. Bardon Mill
  08:55
  Bardon Mill
  09:33
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  10:08
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  11:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  13:20
  Crewe
  Platform 7 estimated
  13:35
  Wrenbury
  Wrenbury
  2 changes
  Peak
 8. Bardon Mill
  Platform 2 estimated
  12:03
  Bardon Mill
  Platform 2 estimated
  12:43
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  13:11
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  14:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  15:22
  Crewe
  Platform 7 estimated
  15:39
  Wrenbury
  Wrenbury
  2 changes
  Peak
 9. Bardon Mill
  Platform 2 estimated
  14:03
  Bardon Mill
  Platform 2 estimated
  14:40
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  15:11
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  16:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  17:20
  Crewe
  Platform 7 estimated
  17:35
  Wrenbury
  Wrenbury
  2 changes
  Peak
 10. Bardon Mill
  Platform 2 estimated
  16:03
  Bardon Mill
  Platform 2 estimated
  16:40
  Carlisle
  Platform 5 estimated
  17:11
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  18:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  19:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  19:23
  Wrenbury
  Wrenbury
  2 changes
  Peak

Find journey information for Wrenbury to Bardon Mill