Trains from

Alfreton to Plockton

 1. on time
  Alfreton
  Platform 1 estimated
  23:05
  Alfreton
  Platform 1 estimated
  23:35
  Sheffield
  Platform 8B estimated
  05:25
  Sheffield
  Platform 1A estimated
  06:02
  Doncaster
  Platform 4 estimated
  06:15
  Doncaster
  Platform 8 estimated
  09:22
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  09:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15F estimated
  10:54
  Perth
  Platform 5 estimated
  11:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  13:29
  Inverness
  Platform 3 estimated
  13:35
  Inverness
  Platform 5 estimated
  15:59
  Plockton
  Plockton
  5 changes
  Peak
 2. Alfreton
  08:44
  Alfreton
  09:13
  Sheffield
  Platform 1B estimated
  09:21
  Sheffield
  Platform 5 estimated
  13:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  13:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17F estimated
  16:54
  Inverness
  Platform 3 estimated
  17:54
  Inverness
  Platform 5 estimated
  20:18
  Plockton
  Plockton
  3 changes
  Peak
 3. Alfreton
  09:09
  Alfreton
  09:37
  Sheffield
  Platform 5A estimated
  09:52
  Sheffield
  Platform 2 estimated
  10:40
  York
  Platform 10 estimated
  10:54
  York
  Platform 9 estimated
  13:17
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17F estimated
  16:54
  Inverness
  Platform 3 estimated
  17:54
  Inverness
  Platform 5 estimated
  20:18
  Plockton
  Plockton
  4 changes
  Peak
 4. Alfreton
  21:33
  Alfreton
  21:58
  Sheffield
  Platform 2 estimated
  22:11
  Sheffield
  Platform 8A estimated
  23:01
  Manchester Piccadilly
  Platform 9 estimated
  23:29
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  00:23
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  00:58
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  08:41
  Inverness
  Platform 1 estimated
  08:55
  Inverness
  Platform 6 estimated
  11:17
  Plockton
  Plockton
  4 changes
  Peak
 5. Alfreton
  23:44
  Alfreton
  00:16
  Sheffield
  Platform 2A estimated
  05:25
  Sheffield
  Platform 1A estimated
  06:02
  Doncaster
  Platform 4 estimated
  06:15
  Doncaster
  Platform 8 estimated
  09:22
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  09:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15F estimated
  10:54
  Perth
  Platform 5 estimated
  11:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  13:29
  Inverness
  Platform 3 estimated
  13:35
  Inverness
  Platform 5 estimated
  15:59
  Plockton
  Plockton
  5 changes
  Peak
 6. Alfreton
  08:44
  Alfreton
  09:13
  Sheffield
  Platform 1B estimated
  09:21
  Sheffield
  Platform 5 estimated
  13:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  13:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17F estimated
  16:54
  Inverness
  Platform 3 estimated
  17:54
  Inverness
  Platform 5 estimated
  20:18
  Plockton
  Plockton
  3 changes
  Peak
 7. Alfreton
  09:09
  Alfreton
  09:37
  Sheffield
  Platform 5A estimated
  09:52
  Sheffield
  Platform 2 estimated
  10:40
  York
  Platform 10 estimated
  10:54
  York
  Platform 9 estimated
  13:17
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17F estimated
  16:54
  Inverness
  Platform 3 estimated
  17:54
  Inverness
  Platform 5 estimated
  20:18
  Plockton
  Plockton
  4 changes
  Peak
 8. Alfreton
  21:33
  Alfreton
  21:58
  Sheffield
  Platform 2 estimated
  22:11
  Sheffield
  Platform 8A estimated
  23:01
  Manchester Piccadilly
  Platform 9 estimated
  23:29
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  00:23
  Preston (Lancs)
  Platform 3 estimated
  00:58
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  08:41
  Inverness
  Platform 1 estimated
  08:55
  Inverness
  Platform 6 estimated
  11:17
  Plockton
  Plockton
  4 changes
  Peak
 9. Alfreton
  23:44
  Alfreton
  00:16
  Sheffield
  Platform 2A estimated
  05:25
  Sheffield
  Platform 1A estimated
  06:02
  Doncaster
  Platform 4 estimated
  06:15
  Doncaster
  Platform 8 estimated
  09:22
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  09:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15F estimated
  10:54
  Perth
  Platform 5 estimated
  11:16
  Perth
  Platform 7 estimated
  13:29
  Inverness
  Platform 3 estimated
  13:35
  Inverness
  Platform 5 estimated
  15:59
  Plockton
  Plockton
  5 changes
  Peak
 10. Alfreton
  08:44
  Alfreton
  09:13
  Sheffield
  Platform 1B estimated
  09:21
  Sheffield
  Platform 5 estimated
  13:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  13:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17F estimated
  16:54
  Inverness
  Platform 3 estimated
  17:54
  Inverness
  Platform 5 estimated
  20:18
  Plockton
  Plockton
  3 changes
  Peak

Find journey information for Plockton to Alfreton