Trains from

Abergavenny to Lapford

 1. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  13:55
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  14:20
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  14:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  15:18
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  15:44
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  16:40
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  16:57
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  17:27
  Lapford
  Platform 1 estimated
  Lapford
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 2. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  14:56
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  15:21
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  15:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  16:19
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  16:45
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  17:42
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  17:58
  Exeter St David's
  Platform 3 estimated
  18:30
  Lapford
  Platform 1 estimated
  Lapford
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 3. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  18:14
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  18:39
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  18:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  19:18
  Bristol Temple Meads
  Platform 9 estimated
  19:46
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  20:41
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  21:00
  Exeter St David's
  Platform 3 estimated
  21:33
  Lapford
  Platform 1 estimated
  Lapford
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 4. Abergavenny
  13:55
  Abergavenny
  14:20
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  14:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  15:18
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  15:44
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  16:40
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  16:57
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  17:27
  Lapford
  Lapford
  3 changes
  Peak
 5. Abergavenny
  14:56
  Abergavenny
  15:21
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  15:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  16:19
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  16:45
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  17:42
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  17:58
  Exeter St David's
  Platform 3 estimated
  18:30
  Lapford
  Lapford
  3 changes
  Peak
 6. Abergavenny
  18:14
  Abergavenny
  18:39
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  18:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  19:18
  Bristol Temple Meads
  Platform 9 estimated
  19:46
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  20:41
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  21:00
  Exeter St David's
  Platform 3 estimated
  21:33
  Lapford
  Lapford
  3 changes
  Peak
 7. Abergavenny
  13:55
  Abergavenny
  14:20
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  14:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  15:18
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  15:44
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  16:40
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  16:57
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  17:27
  Lapford
  Lapford
  3 changes
  Peak
 8. Abergavenny
  14:56
  Abergavenny
  15:21
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  15:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  16:19
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  16:45
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  17:42
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  17:58
  Exeter St David's
  Platform 3 estimated
  18:30
  Lapford
  Lapford
  3 changes
  Peak
 9. Abergavenny
  18:14
  Abergavenny
  18:39
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  18:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  19:18
  Bristol Temple Meads
  Platform 9 estimated
  19:46
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  20:45
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  21:00
  Exeter St David's
  Platform 3 estimated
  21:33
  Lapford
  Lapford
  3 changes
  Peak
 10. Abergavenny
  20:11
  Abergavenny
  20:37
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  20:44
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  21:17
  Bristol Temple Meads
  Platform 7 estimated
  21:44
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  22:41
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  22:53
  Exeter St David's
  Platform 3 estimated
  23:23
  Lapford
  Lapford
  3 changes
  Peak

Find journey information for Lapford to Abergavenny