Trains from

Abergavenny to High Street (Glasgow)

 1. on time
  Abergavenny
  21:56
  Abergavenny
  00:05
  Crewe
  Platform 11 estimated
  00:44
  Crewe
  Platform 1 estimated
  01:18
  Manchester Piccadilly
  Platform 9 estimated
  05:00
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  08:20
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  08:20
  Glasgow Central
  08:52
  Glasgow Queen Street
  08:52
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  08:54
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 2. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  22:39
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  00:07
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  05:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  06:28
  Chester
  Platform 2 estimated
  06:41
  Chester
  Platform 4 estimated
  07:10
  Warrington Bank Quay
  Platform 4 estimated
  07:27
  Warrington Bank Quay
  Platform 3 estimated
  08:07
  Lancaster
  Platform 3 estimated
  08:19
  Lancaster
  Platform 3 estimated
  10:33
  Glasgow Central
  Platform 3 estimated
  10:33
  Glasgow Central
  11:04
  Glasgow Queen Street
  11:04
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  11:06
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  6 changes
  Peak
 3. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  22:39
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  00:07
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  05:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  06:28
  Chester
  Platform 2 estimated
  06:41
  Chester
  Platform 4 estimated
  07:10
  Warrington Bank Quay
  Platform 4 estimated
  07:49
  Warrington Bank Quay
  Platform 3 estimated
  10:38
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  10:38
  Glasgow Central
  11:08
  Glasgow Queen Street
  11:08
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  11:10
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Peak
 4. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  05:22
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  07:24
  Crewe
  Platform 5 estimated
  08:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  11:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  11:15
  Glasgow Central
  11:47
  Glasgow Queen Street
  11:47
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  11:49
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  06:23
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  09:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  09:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  12:39
  Glasgow Central
  Platform 3 estimated
  12:39
  Glasgow Central
  13:18
  Glasgow Queen Street
  13:18
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  13:20
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 6. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  07:27
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  09:27
  Crewe
  Platform 6 estimated
  10:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  13:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  13:15
  Glasgow Central
  13:46
  Glasgow Queen Street
  13:46
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  13:48
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  08:42
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  10:28
  Crewe
  Platform 6 estimated
  11:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  12:59
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  13:16
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  14:40
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  14:40
  Glasgow Central
  15:17
  Glasgow Queen Street
  15:17
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  15:19
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 8. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  09:28
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  11:28
  Crewe
  Platform 6 estimated
  12:09
  Crewe
  Platform 11 estimated
  15:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  15:15
  Glasgow Central
  15:47
  Glasgow Queen Street
  15:47
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  15:49
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  10:42
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  13:13
  Manchester Piccadilly
  Platform 8 estimated
  13:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  16:41
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  16:41
  Glasgow Central
  17:18
  Glasgow Queen Street
  17:18
  Glasgow Queen Street
  Platform 9 estimated
  17:20
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  High Street (Glasgow)
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for High Street (Glasgow) to Abergavenny