Trains from

Abergavenny to Drogheda

 1. Abergavenny
  05:54
  Abergavenny
  09:17
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  09:46
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  10:37
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  11:30
  Holyhead
  13:30
  Dublin Ferryport
  13:30
  Dublin Ferryport
  15:20
  Dublin Connolly
  15:20
  Dublin Connolly
  15:54
  Drogheda
  Drogheda
  4 changes
  Peak
 2. Abergavenny
  08:01
  Abergavenny
  12:23
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Connolly
  19:00
  Dublin Connolly
  19:34
  Drogheda
  Drogheda
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Abergavenny
  08:42
  Abergavenny
  09:58
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Connolly
  19:00
  Dublin Connolly
  19:34
  Drogheda
  Drogheda
  4 changes
  Peak
 4. Abergavenny
  12:01
  Abergavenny
  16:14
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  17:15
  Holyhead
  19:15
  Dublin Ferryport
  19:15
  Dublin Ferryport
  20:50
  Dublin Connolly
  20:50
  Dublin Connolly
  21:28
  Drogheda
  Drogheda
  3 changes
  Peak
 5. Abergavenny
  20:12
  Abergavenny
  23:31
  Rhyl
  Platform 1 estimated
  23:40
  Rhyl
  01:27
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Connolly
  07:35
  Dublin Connolly
  08:09
  Drogheda
  Drogheda
  4 changes
  Peak
 6. Abergavenny
  22:39
  Abergavenny
  01:03
  Crewe
  Platform 7 estimated
  06:23
  Crewe
  Platform 11 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  13:20
  Dublin Connolly
  13:20
  Dublin Connolly
  13:56
  Drogheda
  Drogheda
  4 changes
  Peak
 7. Abergavenny
  05:54
  Abergavenny
  09:17
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  09:46
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  10:37
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  11:30
  Holyhead
  13:30
  Dublin Ferryport
  13:30
  Dublin Ferryport
  15:20
  Dublin Connolly
  15:20
  Dublin Connolly
  15:54
  Drogheda
  Drogheda
  4 changes
  Peak
 8. Abergavenny
  08:01
  Abergavenny
  12:23
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Connolly
  19:00
  Dublin Connolly
  19:34
  Drogheda
  Drogheda
  3 changes
  Peak
 9. Abergavenny
  08:42
  Abergavenny
  09:58
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Connolly
  19:00
  Dublin Connolly
  19:34
  Drogheda
  Drogheda
  4 changes
  Peak
 10. Abergavenny
  12:01
  Abergavenny
  16:14
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  17:15
  Holyhead
  19:15
  Dublin Ferryport
  19:15
  Dublin Ferryport
  20:50
  Dublin Connolly
  20:50
  Dublin Connolly
  21:28
  Drogheda
  Drogheda
  3 changes
  Peak

Find journey information for Drogheda to Abergavenny