Trains from

Abergavenny to Dockyard (Devonport)

 1. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  07:04
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  07:30
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  07:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  08:18
  Bristol Temple Meads
  Platform 9 estimated
  08:44
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  10:42
  Plymouth
  Platform 5 estimated
  10:54
  Plymouth
  Platform 3 estimated
  10:58
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 2. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  08:33
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  08:59
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  09:15
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  12:40
  Plymouth
  Platform 5 estimated
  12:54
  Plymouth
  Platform 3 estimated
  12:58
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 3. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  09:05
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  09:34
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  09:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  10:19
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  10:45
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  12:47
  Plymouth
  Platform 7 estimated
  12:54
  Plymouth
  Platform 3 estimated
  12:58
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 4. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  10:56
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  11:20
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  11:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  12:18
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  12:45
  Bristol Temple Meads
  Platform 6 estimated
  14:43
  Plymouth
  Platform 6 estimated
  14:54
  Plymouth
  Platform 3 estimated
  14:58
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 5. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  11:58
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:22
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  12:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  13:19
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  13:45
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  15:40
  Plymouth
  Platform 6 estimated
  15:57
  Plymouth
  Platform 4 estimated
  16:01
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  12:58
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  13:22
  Newport (South Wales)
  Platform 1 estimated
  13:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  14:18
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  14:45
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  16:45
  Plymouth
  Platform 5 estimated
  17:01
  Plymouth
  Platform 3 estimated
  17:05
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  13:55
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  14:20
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  14:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  15:18
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  15:44
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  17:42
  Plymouth
  Platform 5 estimated
  18:17
  Plymouth
  Platform 3 estimated
  18:21
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Abergavenny
  16:14
  Abergavenny
  16:39
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  16:45
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  17:19
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  17:44
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  20:11
  Liskeard
  Platform 1 estimated
  20:46
  Liskeard
  Platform 2 estimated
  21:14
  Devonport Dockyard
  Platform 2 estimated
  Devonport Dockyard
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  16:56
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  17:21
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  17:44
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  18:19
  Bristol Temple Meads
  Platform 11 estimated
  18:45
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  20:40
  Plymouth
  Platform 4 estimated
  21:31
  Plymouth
  Platform 3 estimated
  21:35
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  20:45
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  21:15
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  21:45
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  22:21
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  23:06
  Bristol Temple Meads
  Platform 6 estimated
  00:14
  Taunton
  Platform 2 estimated
  02:38
  Taunton
  Platform 2 estimated
  05:11
  Plymouth
  Platform 5 estimated
  06:41
  Plymouth
  Platform 3 estimated
  06:45
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  Devonport Dockyard
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak

Find journey information for Dockyard (Devonport) to Abergavenny