Trains from

Abergavenny to Clara

 1. Abergavenny
  17:10
  Abergavenny
  19:40
  Shrewsbury
  20:25
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  21:20
  Chester
  Platform 4 estimated
  21:26
  Chester
  Platform 3 estimated
  23:18
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  08:00
  Dublin Heuston
  08:00
  Dublin Heuston
  09:04
  Clara
  Clara
  5 changes
  Peak
 2. on time
  Abergavenny
  21:20
  Abergavenny
  01:45
  Crewe
  09:25
  Crewe
  Platform 11 estimated
  11:49
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  20:30
  Dublin Heuston
  20:30
  Dublin Heuston
  21:31
  Clara
  Clara
  4 changes
  Peak
 3. Abergavenny
  22:06
  Abergavenny
  00:51
  Shrewsbury
  10:16
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  11:12
  Chester
  Platform 3 estimated
  12:03
  Chester
  Platform 3 estimated
  13:40
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  20:30
  Dublin Heuston
  20:30
  Dublin Heuston
  21:31
  Clara
  Clara
  5 changes
  Peak
 4. Abergavenny
  17:55
  Abergavenny
  20:25
  Shrewsbury
  20:54
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  21:24
  Crewe
  Platform 6 estimated
  22:29
  Crewe
  Platform 9 estimated
  00:51
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  08:39
  Clara
  Clara
  5 changes
  Peak
 5. Abergavenny
  22:10
  Abergavenny
  00:55
  Shrewsbury
  05:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  06:25
  Chester
  Platform 3A estimated
  06:44
  Chester
  Platform 3 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:45
  Dublin Heuston
  14:45
  Dublin Heuston
  15:48
  Clara
  Clara
  5 changes
  Peak
 6. Abergavenny
  08:01
  Abergavenny
  12:23
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:35
  Dublin Heuston
  19:35
  Dublin Heuston
  21:02
  Athlone
  06:30
  Athlone
  06:45
  Clara
  Clara
  4 changes
  Peak
 7. Abergavenny
  08:42
  Abergavenny
  09:58
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:35
  Dublin Heuston
  19:35
  Dublin Heuston
  21:02
  Athlone
  06:30
  Athlone
  06:45
  Clara
  Clara
  5 changes
  Peak
 8. Abergavenny
  20:12
  Abergavenny
  23:50
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  23:59
  Llandudno Junction
  01:14
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  08:39
  Clara
  Clara
  4 changes
  Peak
 9. Abergavenny
  22:39
  Abergavenny
  00:07
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  05:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  06:28
  Chester
  Platform 2 estimated
  06:44
  Chester
  Platform 3 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:45
  Dublin Heuston
  14:45
  Dublin Heuston
  15:48
  Clara
  Clara
  5 changes
  Peak
 10. Abergavenny
  08:01
  Abergavenny
  12:23
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:35
  Dublin Heuston
  19:35
  Dublin Heuston
  21:02
  Athlone
  06:30
  Athlone
  06:45
  Clara
  Clara
  4 changes
  Peak

Find journey information for Clara to Abergavenny