Trains from

Abergavenny to Cilmeri

 1. Abergavenny
  06:27
  Abergavenny
  07:17
  Newport (South Wales)
  07:40
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  08:51
  Swansea
  Platform 3 estimated
  09:15
  Swansea
  Platform 3 estimated
  11:21
  Cilmeri
  Cilmeri
  2 changes
  Peak
 2. Abergavenny
  06:45
  Abergavenny
  07:30
  Hereford
  07:40
  Hereford
  08:50
  Craven Arms
  09:09
  Craven Arms
  09:45
  Knighton
  09:53
  Knighton
  10:45
  Cilmeri
  Cilmeri
  3 changes
  Peak
 3. Abergavenny
  10:30
  Abergavenny
  11:20
  Newport (South Wales)
  11:39
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  12:55
  Swansea
  Platform 3 estimated
  13:12
  Swansea
  Platform 4 estimated
  15:16
  Cilmeri
  Cilmeri
  2 changes
  Peak
 4. Abergavenny
  10:45
  Abergavenny
  13:15
  Shrewsbury
  13:20
  Shrewsbury
  14:46
  Knighton
  14:55
  Knighton
  15:53
  Cilmeri
  Cilmeri
  2 changes
  Peak
 5. Abergavenny
  11:10
  Abergavenny
  11:55
  Hereford
  12:40
  Hereford
  13:50
  Craven Arms
  14:10
  Craven Arms
  14:46
  Knighton
  14:55
  Knighton
  15:53
  Cilmeri
  Cilmeri
  3 changes
  Peak
 6. Abergavenny
  14:10
  Abergavenny
  16:40
  Shrewsbury
  17:09
  Shrewsbury
  18:35
  Knighton
  18:48
  Knighton
  19:40
  Cilmeri
  Cilmeri
  2 changes
  Peak
 7. Abergavenny
  15:10
  Abergavenny
  15:55
  Hereford
  16:40
  Hereford
  17:50
  Craven Arms
  17:59
  Craven Arms
  18:35
  Knighton
  18:48
  Knighton
  19:40
  Cilmeri
  Cilmeri
  3 changes
  Peak
 8. Abergavenny
  15:30
  Abergavenny
  16:20
  Newport (South Wales)
  16:38
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  18:05
  Swansea
  Platform 3 estimated
  18:17
  Swansea
  Platform 1 estimated
  20:23
  Cilmeri
  Cilmeri
  2 changes
  Peak
 9. Abergavenny
  Platform 2 estimated
  00:01
  Abergavenny
  Platform 2 estimated
  00:51
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  09:33
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  11:00
  Swansea
  Platform 3 estimated
  11:12
  Swansea
  Platform 4 estimated
  13:16
  Cilmeri
  Cilmeri
  2 changes
  Peak
 10. Abergavenny
  09:42
  Abergavenny
  10:27
  Hereford
  10:40
  Hereford
  11:50
  Craven Arms
  12:10
  Craven Arms
  12:46
  Knighton
  12:57
  Knighton
  13:54
  Cilmeri
  Cilmeri
  3 changes
  Peak

Find journey information for Cilmeri to Abergavenny