Trains from

Abergavenny to Ballybrophy (Irish Rail)

 1. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  19:22
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  21:21
  Crewe
  Platform 6 estimated
  22:29
  Crewe
  Platform 9 estimated
  00:16
  Bangor (Gwynedd)
  Platform 2 estimated
  00:27
  Bangor (Gwynedd)
  01:02
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  09:00
  Dublin Heuston
  09:00
  Dublin Heuston
  09:58
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  5 changes
  Peak
 2. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  21:55
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  00:34
  Chester
  Platform 3 estimated
  06:44
  Chester
  Platform 3 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:00
  Dublin Heuston
  14:00
  Dublin Heuston
  14:58
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  4 changes
  Peak
 3. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  08:01
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  12:23
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Heuston
  19:00
  Dublin Heuston
  19:59
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  08:42
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  09:58
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Heuston
  19:00
  Dublin Heuston
  19:59
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  4 changes
  Peak
 5. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  14:01
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  18:21
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  20:30
  Holyhead
  23:45
  Dublin Port - Stena
  23:45
  Dublin Port - Stena
  07:00
  Dublin Heuston
  07:00
  Dublin Heuston
  08:13
  Thurles
  08:26
  Thurles
  08:45
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  4 changes
  Peak
 6. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  14:43
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  15:58
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  16:24
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  19:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  20:30
  Holyhead
  23:45
  Dublin Port - Stena
  23:45
  Dublin Port - Stena
  07:00
  Dublin Heuston
  07:00
  Dublin Heuston
  08:13
  Thurles
  08:26
  Thurles
  08:45
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  5 changes
  Peak
 7. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  20:12
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  09:00
  Dublin Heuston
  09:00
  Dublin Heuston
  09:58
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  3 changes
  Peak
 8. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  22:39
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  01:03
  Crewe
  Platform 7 estimated
  06:23
  Crewe
  Platform 11 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:00
  Dublin Heuston
  14:00
  Dublin Heuston
  14:58
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  4 changes
  Peak
 9. Abergavenny
  08:01
  Abergavenny
  12:23
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Heuston
  19:00
  Dublin Heuston
  19:59
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  3 changes
  Peak
 10. Abergavenny
  08:42
  Abergavenny
  09:58
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  10:23
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  13:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:00
  Dublin Heuston
  19:00
  Dublin Heuston
  19:59
  Ballybrophy (Irish Rail)
  Ballybrophy (Irish Rail)
  4 changes
  Peak

Find journey information for Ballybrophy (Irish Rail) to Abergavenny