Trains from

Abergavenny to Ballina

 1. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  20:12
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  08:56
  Athlone
  09:08
  Athlone
  10:30
  Manulla Junction
  10:33
  Manulla Junction
  11:01
  Ballina
  Ballina
  5 changes
  Peak
 2. on time
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  22:39
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  01:03
  Crewe
  Platform 7 estimated
  06:23
  Crewe
  Platform 11 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:45
  Dublin Heuston
  14:45
  Dublin Heuston
  17:28
  Manulla Junction
  17:30
  Manulla Junction
  17:58
  Ballina
  Ballina
  5 changes
  Peak
 3. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  20:12
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  12:45
  Dublin Heuston
  12:45
  Dublin Heuston
  15:29
  Manulla Junction
  15:32
  Manulla Junction
  16:00
  Ballina
  Ballina
  4 changes
  Peak
 4. Abergavenny
  Platform 1 estimated
  22:39
  Abergavenny
  Platform 1 estimated
  01:03
  Crewe
  Platform 7 estimated
  06:23
  Crewe
  Platform 11 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:45
  Dublin Heuston
  14:45
  Dublin Heuston
  17:28
  Manulla Junction
  17:30
  Manulla Junction
  17:58
  Ballina
  Ballina
  5 changes
  Peak
 5. Abergavenny
  20:12
  Abergavenny
  00:48
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  12:45
  Dublin Heuston
  12:45
  Dublin Heuston
  15:29
  Manulla Junction
  15:32
  Manulla Junction
  16:00
  Ballina
  Ballina
  4 changes
  Peak
 6. Abergavenny
  22:39
  Abergavenny
  01:03
  Crewe
  Platform 7 estimated
  06:23
  Crewe
  Platform 11 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 1 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:45
  Dublin Heuston
  14:45
  Dublin Heuston
  17:28
  Manulla Junction
  17:30
  Manulla Junction
  17:58
  Ballina
  Ballina
  5 changes
  Peak
 7. Abergavenny
  17:10
  Abergavenny
  19:40
  Shrewsbury
  20:25
  Shrewsbury
  Platform 4B estimated
  21:20
  Chester
  Platform 4 estimated
  21:26
  Chester
  Platform 3 estimated
  23:18
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  13:35
  Dublin Heuston
  13:35
  Dublin Heuston
  16:35
  Manulla Junction
  16:37
  Manulla Junction
  17:05
  Ballina
  Ballina
  6 changes
  Peak
 8. Abergavenny
  17:55
  Abergavenny
  20:25
  Shrewsbury
  20:54
  Shrewsbury
  Platform 7B estimated
  21:24
  Crewe
  Platform 6 estimated
  22:29
  Crewe
  Platform 9 estimated
  00:51
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  08:56
  Athlone
  09:08
  Athlone
  10:30
  Manulla Junction
  10:33
  Manulla Junction
  11:01
  Ballina
  Ballina
  7 changes
  Peak
 9. Abergavenny
  22:10
  Abergavenny
  00:55
  Shrewsbury
  05:20
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  06:25
  Chester
  Platform 2 estimated
  06:44
  Chester
  Platform 3 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:45
  Dublin Heuston
  14:45
  Dublin Heuston
  17:28
  Manulla Junction
  17:30
  Manulla Junction
  17:58
  Ballina
  Ballina
  6 changes
  Peak
 10. Abergavenny
  20:12
  Abergavenny
  23:50
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  23:59
  Llandudno Junction
  01:14
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  08:56
  Athlone
  09:08
  Athlone
  10:30
  Manulla Junction
  10:33
  Manulla Junction
  11:01
  Ballina
  Ballina
  6 changes
  Peak

Find journey information for Ballina to Abergavenny