Trains from

Aberdovey to Hersham

 1. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  07:20
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  10:50
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  11:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  12:12
  London Euston
  12:12
  London Euston
  12:54
  Vauxhall
  12:54
  Vauxhall
  13:21
  Hersham
  Platform 2 estimated
  Hersham
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:47
  Machynlleth
  09:08
  Machynlleth
  10:18
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  10:33
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:11
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  11:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  11:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  11:42
  Stafford
  Platform 1 estimated
  12:59
  London Euston
  12:59
  London Euston
  13:50
  London Waterloo
  13:50
  London Waterloo
  Platform 2 estimated
  14:21
  Hersham
  Platform 2 estimated
  Hersham
  Platform 2 estimated
  6 changes
  Off Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:22
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  08:47
  Machynlleth
  09:08
  Machynlleth
  10:18
  Shrewsbury
  Platform 3 estimated
  10:33
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  11:50
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  12:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  13:14
  London Euston
  13:14
  London Euston
  14:20
  London Waterloo
  14:20
  London Waterloo
  Platform 2 estimated
  14:51
  Hersham
  Platform 2 estimated
  Hersham
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 4. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  09:30
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  12:50
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  13:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  14:12
  London Euston
  14:12
  London Euston
  14:54
  Vauxhall
  14:54
  Vauxhall
  15:21
  Hersham
  Platform 2 estimated
  Hersham
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:12
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:20
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:33
  Stafford
  Platform 5 estimated
  14:44
  Stafford
  Platform 1 estimated
  16:01
  London Euston
  16:01
  London Euston
  16:54
  Vauxhall
  16:54
  Vauxhall
  17:21
  Hersham
  Platform 2 estimated
  Hersham
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 6. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  15:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  16:13
  London Euston
  16:13
  London Euston
  17:20
  London Waterloo
  17:20
  London Waterloo
  Platform 2 estimated
  17:51
  Hersham
  Platform 2 estimated
  Hersham
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  13:31
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:17
  Shrewsbury
  Platform 4 estimated
  15:24
  Shrewsbury
  Platform 7 estimated
  17:56
  London Euston
  17:56
  London Euston
  18:50
  London Waterloo
  18:50
  London Waterloo
  Platform 2 estimated
  19:21
  Hersham
  Platform 2 estimated
  Hersham
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 8. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  15:32
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  18:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  19:00
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  20:26
  London Euston
  20:26
  London Euston
  21:24
  Vauxhall
  21:24
  Vauxhall
  21:51
  Hersham
  Platform 2 estimated
  Hersham
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  20:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  20:22
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  20:38
  Stafford
  Platform 5 estimated
  20:43
  Stafford
  Platform 1 estimated
  22:15
  London Euston
  22:15
  London Euston
  23:20
  London Waterloo
  23:20
  London Waterloo
  Platform 2 estimated
  23:51
  Hersham
  Platform 2 estimated
  Hersham
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 10. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:33
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  17:55
  Machynlleth
  18:05
  Machynlleth
  20:49
  Birmingham International
  Platform 5 estimated
  21:20
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  22:53
  London Euston
  22:53
  London Euston
  00:09
  London Waterloo
  00:09
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  00:42
  Hersham
  Platform 2 estimated
  Hersham
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Hersham to Aberdovey