Trains from

Aberdovey to Ascott-under-Wychwood

 1. on time
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:40
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:31
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  23:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  23:39
  Worcester Shrub Hill
  Platform 2A estimated
  06:56
  Worcester Shrub Hill
  Platform 1A estimated
  07:43
  Ascott-under-wychwood
  Platform 2 estimated
  Ascott-under-wychwood
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 2. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  11:36
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  16:14
  Oxford
  Platform 3 estimated
  17:25
  Oxford
  Platform 4 estimated
  17:57
  Ascott-under-wychwood
  Platform 1 estimated
  Ascott-under-wychwood
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 3. Aberdovey
  Platform 1 estimated
  19:40
  Aberdovey
  Platform 1 estimated
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:31
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  23:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  23:39
  Worcester Shrub Hill
  Platform 2A estimated
  06:56
  Worcester Shrub Hill
  Platform 1A estimated
  07:43
  Ascott-under-wychwood
  Platform 2 estimated
  Ascott-under-wychwood
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 4. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  16:14
  Oxford
  Platform 3 estimated
  17:25
  Oxford
  Platform 4 estimated
  17:57
  Ascott-under-wychwood
  Platform 1 estimated
  Ascott-under-wychwood
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 5. Aberdovey
  19:40
  Aberdovey
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:31
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  23:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  23:39
  Worcester Shrub Hill
  Platform 2A estimated
  06:56
  Worcester Shrub Hill
  Platform 1A estimated
  07:43
  Ascott-under-wychwood
  Platform 2 estimated
  Ascott-under-wychwood
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  16:14
  Oxford
  Platform 3 estimated
  17:25
  Oxford
  Platform 4 estimated
  17:57
  Ascott-under-wychwood
  Platform 1 estimated
  Ascott-under-wychwood
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 7. Aberdovey
  19:40
  Aberdovey
  20:04
  Machynlleth
  20:11
  Machynlleth
  22:31
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  23:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  23:39
  Worcester Shrub Hill
  Platform 2A estimated
  06:56
  Worcester Shrub Hill
  Platform 1A estimated
  07:43
  Ascott-under-wychwood
  Platform 2 estimated
  Ascott-under-wychwood
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Aberdovey
  11:36
  Aberdovey
  14:10
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  14:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  16:14
  Oxford
  Platform 3 estimated
  17:25
  Oxford
  Platform 4 estimated
  17:57
  Ascott-under-wychwood
  Platform 1 estimated
  Ascott-under-wychwood
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for Ascott-under-Wychwood to Aberdovey