Trains from

Aberdour to Dumpton Park

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  15:42
  Aberdour
  Platform 1
  16:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19
  16:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  20:53
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  20:53
  London Kings Cross
  21:25
  London St Pancras International
  21:25
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  23:13
  Dumpton Park
  Platform 2
  on time
  Dumpton Park
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:14
  Aberdour
  Platform 1
  16:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  17:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  21:39
  London Kings Cross
  21:39
  London Kings Cross
  22:25
  London St Pancras International
  22:25
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  00:13
  Dumpton Park
  Platform 2
  on time
  Dumpton Park
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:41
  Aberdour
  Platform 1
  17:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  17:31
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  23:10
  London Victoria
  23:10
  London Victoria
  Platform 1 estimated
  01:17
  Dumpton Park
  Platform 2
  on time
  Dumpton Park
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:12
  Aberdour
  Platform 1
  17:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  18:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  23:30
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  23:30
  London Kings Cross
  00:40
  London Victoria
  00:40
  London Victoria
  Platform 5 estimated
  01:44
  Gillingham (Kent)
  Platform 3 estimated
  05:50
  Gillingham (Kent)
  Platform 3 estimated
  06:14
  Faversham
  Platform 3 estimated
  06:19
  Faversham
  Platform 4 estimated
  07:00
  Dumpton Park
  Dumpton Park
  5 changes
  Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:50
  Aberdour
  Platform 1
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  03:55
  London St Pancras International
  03:55
  London St Pancras International
  04:23
  London Victoria
  05:12
  London Victoria
  Platform 2 estimated
  06:44
  Faversham
  Platform 3 estimated
  06:52
  Faversham
  Platform 1 estimated
  07:33
  Dumpton Park
  Dumpton Park
  5 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:50
  Aberdour
  Platform 1
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  07:04
  London St Pancras International
  07:04
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  08:24
  Ramsgate
  Platform 3 estimated
  08:53
  Ramsgate
  Platform 4 estimated
  08:56
  Dumpton Park
  Dumpton Park
  4 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:50
  Aberdour
  Platform 1
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  07:22
  London St Pancras International
  07:22
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  09:08
  Dumpton Park
  Dumpton Park
  3 changes
  Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1
  18:42
  Aberdour
  Platform 1
  18:53
  Inverkeithing
  Platform 1
  19:00
  Inverkeithing
  Platform 1
  19:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  03:55
  London St Pancras International
  03:55
  London St Pancras International
  04:23
  London Victoria
  05:12
  London Victoria
  Platform 2 estimated
  06:44
  Faversham
  Platform 3 estimated
  06:52
  Faversham
  Platform 1 estimated
  07:33
  Dumpton Park
  Dumpton Park
  6 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1
  18:42
  Aberdour
  Platform 1
  18:53
  Inverkeithing
  Platform 1
  19:00
  Inverkeithing
  Platform 1
  19:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  07:04
  London St Pancras International
  07:04
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  08:24
  Ramsgate
  Platform 3 estimated
  08:53
  Ramsgate
  Platform 4 estimated
  08:56
  Dumpton Park
  Dumpton Park
  5 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Aberdour
  Platform 1
  18:42
  Aberdour
  Platform 1
  18:53
  Inverkeithing
  Platform 1
  19:00
  Inverkeithing
  Platform 1
  19:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  07:22
  London St Pancras International
  07:22
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  09:08
  Dumpton Park
  Dumpton Park
  4 changes
  Peak

Find journey information for Dumpton Park to Aberdour